Thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 theo hình thức Hợp đồng BT

Thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 theo hình thức Hợp đồng BT

(Xây dựng) - Về việc lựa chọn nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng BT, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1603/BXD-HTKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

1. Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch

Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 thì QL6 đoạn Yên Nghĩa (vành đai 4) - Hòa Bình là quốc lộ hướng tâm thuộc mạng lưới đường bộ đối ngoại cần được cải tạo, mở rộng thành đường có 4-6 làn xe.

2. Về kiến nghị được tiếp tục áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án

Hồ sơ dự án do nhà đầu tư đề xuất lập năm 2017 có nội dung cơ bản đáp ứng theo yêu cầu tại Khoản 2, 3 Điều 16 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã có Báo cáo kết quả thẩm định Đề xuất dự án tại văn bản số 498/BC-KH&ĐT ngày 19/4/2017; văn bản số 844/Báo cáo-KH&ĐT ngày 15/6/2017. Theo đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề xuất dự án tại Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 24/6/2017.

Chủ trương tiếp tục thực hiện dự án đã được UBND TP Hà Nội có ý kiến tại Thông báo số 315/TB-UBND ngày 01/5/2017 về Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về chủ trương thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Chúc Sơn - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng BT; Thành ủy Hà Nội đã có ý kiến tại Thông báo số 746-TB/TU ngày 07/6/2017 về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Chúc Sơn - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng BT.

Cơ chế cho phép áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đàm phán dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL6 đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại Mục III.2 Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội.

Do đó, về nguyên tắc Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND TP Hà Nội trong việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được tiếp tục áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện dự án.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép thực hiện, đề nghị UBND TP Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có năng lực, kinh nghiệm, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định pháp luật khác liên quan đến Xây dựng, Đầu tư, Đầu tư công. Đặc biệt là quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư. UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đoan Trang